OM FLAGE MASKIN AS


I 1988 starta Ole Petter Flage firmaet Entreprenør Ole P. Flage. Selskapet endra namn til Flage Maskin AS då det vart eit AS i 2003. Me held til på Voss der me er eit av dei største entreprenørselskapa i distriktet og utfører arbeid i heile Norge. I 2021 hadde me ei omsetjing på 326 MNOK og 108 ansatte.


Me tek på oss både store og små prosjekter med sprenging, grunnarbeid, betongarbeid, masselevering, tunnelbygging, fjellsikring og transport. Me tek òg på oss totalentreprisar. Me har ein stor og moderne maskinpark som gjer oss svært fleksible i forhold til kva type oppdrag me tek på oss.


Våre største kundar er kraftselskap og offentlege byggeherrar som stat, fylke og kommunar.

Me er sertifisert i ISO 9001, ISO14001 og ISO 45001, samt innehar sentral godkjenning.

Flage Maskin AS er medlem i bransjeorganisasjonen Maskinentreprenørenes forbund (MEF).

VÅR POLICY


Flage Maskin AS skal alltid levere godt utført arbeid slik at våre oppdragsgivere er fornøyd med vår innsats og at vi er en foretrukken leverandør..


Dette oppnår me gjennom:

  • God planlegging.
  • Utføre jobben med riktig kvalitet.
  • Ha motiverte og dyktige medarbeidere.
  • Opptre ryddig i forhold til kunder og samarbeidspartnere.
  • Ha et bevisst forhold i forhold til bedriftens påvirkning på miljøet.
  • Etterleve alle lover, forskrifter, kontraktskrav og interne krav.


Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vi skal legge til rette for at ingen skader seg i forbindelse med utførelse av sitt arbeid. Sikkerhet har alltid første prioritet. Bedrifta skal heller ikkje har irregulære utslipp til miljøet, og skal søke å redusere vårt eget miljøavtryk.


Dette oppnår me gjennom å :

• Ha fokus på sikre arbeidsprosesser og ryddighet

• Ha fokus på oppfølging av avvik og forbedringsmuligheter

• Ha tilstrekkelig og hensiktsmessig verneutstyr tilgjengelig

• Godt vedlikeholdt utstyr og maskiner


Me ivaretar krav og forventninger ved at alle på våre ansatte er kjent med og etterlever våre systemer og rutiner. Gjennom kontinuerlig forbedring skal me sikra at me vert litt bedre i morgon.


Me skal kjenneteiknast av

sikkerhet, kvalitet, miljøbevissthet, service og trivsel.

ÅPENHETSLOVEN


Flage Maskin AS sin redergjørelse kan du lese her